September 10, 2018

RECREATIONAL START DATES / DATES DE DÉBUT RÉCRÉATIF

First day of class :

Friday September 6, 2019

Saturday September 7, 2019

Sunday September 8, 2019

Monday September 9, 2019

Tuesday September 10, 2019

Wednesday Septembre 11, 2019

Thursday September 12, 2019

 

The new calendar will soon be available.

WIMGYM Calendar – Recreational Programs

Début  des cours :

Vendredi 6 septembre 2019

Samedi 7 septembre 2019

Dimanche 8 septembre 2019

Lundi  9 septembre 2019

Mardi 10 septembre 2019

Mercredi 11 septembre 2019

Jeudi 12 septembre 2019

 

Le nouveau calendrier sera disponible bientôt!

WIMGYM Calendar – Recreational Programs